ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓚᖓ 27 ᓯᕿᙳᔭᖅ 5:01ᒨᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ ᓅᕕᑉᐱᕆ 7, 2011ᒥ; ᑖᒃᑯᐊᑦ ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᙳᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᐸᒃᑲ ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᐅᓛᖁᓪᓗᒋᑦ 2011ᒥ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖓᓂ.

ᐊᖓᔪᖅᑳ: (3-ᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐃᓕᙵᒐᔭᖅᑐᖅ ᑎᓯᐱᕆ 2014ᒧᓄᑦ)
ᐃᔨᑦᓯᐊᖅ, ᔫᓯ ᐅᑲᓕᖅ
ᖁᐊᓴ, ᐹᓪ
ᖁᓚᐅᑦ, ᔪᐊᔾ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓄᑦ:
ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᒃ: (3-ᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐃᓕᙵᒐᔭᖅᑐᖅ ᑎᓯᐱᕆ 2014ᒧᓄᑦ)
ᐃᓄᐊᕋᖅ, ᔫᓯ
ᐃᓄᐊᕋᖅ, ᐃᓕᓴᐱ
ᐃᓕᖓᔪᖅ, ᓕᕙᐃ
ᐃᖃᓗᒃᔪᐊᖅ, ᐲᑕ
ᓈᑕᓇᐃ, ᔨᐅᕆ
ᓴᓂᕋᔭᒃ: (3-ᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐃᓕᙵᒐᔭᖅᑐᖅ ᑎᓯᐱᕆ 2014ᒧᓄᑦ)
ᐊᐅᓪᓚᑭᐊᖅ, ᔭᐃᐱᑎ
ᑰᓕ, ᐋᓐ
ᖃᐃᕐᓂᖅ, ᔫᐱ
ᖃᓈᑦᓯᐊᖅ, ᑕᐃᕕᑎ
ᑲᓐᓄᑕᖅ, ᐊᓰᓇ
ᖃᐅᓐᓇᖅ, ᓕᕙᐃ
ᖃᓈᑦᑎᐊᖅ, ᓵᓚᒪᓐ
ᖃᒪᓂᖅ, ᐊᐃᕝᕙᓚᕼᐋᒻ
ᐅᓪᓗᐊᐸᒃ, ᓚᐃᒥᑭ
ᐃᒡᓗᓕᒃ: (3-ᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐃᓕᙵᒐᔭᖅᑐᖅ ᑎᓯᐱᕆ 2014ᒧᓄᑦ)
ᐊᓗᕈᑦ, ᓵᓚᒪᓐ
ᐃᓗᐹᓕᒃ, ᔮᓐ
ᖃᐅᓐᓇᖅ, ᒍᐊᑕᓐ
ᐃᖃᓗᐃᑦ: (3-ᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐃᓕᙵᒐᔭᖅᑐᖅ ᑎᓯᐱᕆ 2014ᒧᓄᑦ)
ᐃᑦᑐᑦᓯᐊᖅ, ᐋᑕᒥ
ᓇᑖᖅ, ᓴᐃᒪᓐ
ᕋᑦᕗᓐ, ᒫᑕᓚᓐ
ᑭᒻᒥᕈᑦ: (3-ᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐃᓕᙵᒐᔭᖅᑐᖅ ᑎᓯᐱᕆ 2014ᒧᓄᑦ)
ᐃᑭᓪᓗᐊᖅ, ᔪᐊᓂ
ᓚᐃᑕ, ᒥᑭᔾᔪ
ᓚᐃᑕ, ᒪᓕᒃᑐ
ᒪᐃᑯ, ᒪᑐ ᒨᓂ
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ: (3-ᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐃᓕᙵᒐᔭᖅᑐᖅ ᑎᓯᐱᕆ 2014ᒧᓄᑦ)
ᐊᓗᓘᖅ, ᔭᐃᑯ
ᐊᕐᓇᑲᓪᓚᒃ, ᑕᐃᑑᓯ
ᑯᑉᓗ, ᐊᐃᕝᕙᓚᕼᐋᒻ
ᓇᓱᒃ, ᔪᐃᓕ
ᐸᓂᐊᖅ, ᐱᓕᐴᓯ
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ: (3-ᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐃᓕᙵᒐᔭᖅᑐᖅ ᑎᓯᐱᕆ 2014ᒧᓄᑦ)
ᐊᔭᕈᑕᐃᓐᓇᖅ, ᔫ
ᑲᑦᑐᒃ, ᐲᑕ
ᓴᓚ, ᕼᐋᓕ