ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ

(ᒪᐃ 12, 2010 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) )–   –  ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓ ᐹᓪ ᖃᓗᔾᔭᖅ ᐅᖃᖅᑐᖅ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕐᓂᕋᖅᑐᓂ ᒪᓕᒐᒃᓴᓕᐊᖑᔪᒥᒃ C-25, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ, ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᓗ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᓂᖃᖅᑐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᕐᔪᐊᒥ ᐅᓪᓗᒥ.

 

ᒪᓕᒐᒃᓴᓕᐊᖑᔪᖅ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᐃᓛᒃᑯᑦ 10-ᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᑎᒍᑦ. ᒪᓕᒐᒃᓴᓕᐊᖅ C-25 ᓴᖅᑮᓂᐊᑐᖅ ᓴᙱᓂᕐᓂᒃ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᔭᐃᑦ ᑲᒥᓴᓐᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᒥᖓᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓛᒃᑰᖏᑦ 11 ᐊᒻᒪ 12-ᒥ.

 

ᑖᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓐᓂ ᑭᒡᒐᑐᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᖃᓪᓕᕚᓪᓕᑎᑦᓯᓂᖓᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓪᓚᕆᓐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᒃ. ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᓂᖓ ᒪᓕᒐᒃᓴᐅᑉ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑮᕗᖅ ᐊᕐᕌᒍᒐᓚᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ, ᓄᓇᓕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᒥᖓ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᑲᒥᓴᓐᖓ, ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖏᓪᓗ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᖃᓗᔾᔭᖅ.

 

ᖃᓗᔾᔭᖅ ᐅᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓂᕆᐅᑦᓯᐊᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᕐᔪᐊᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᒻᒥᒃ, ᐅᖃᒃᑲᓂᖅᑐᓂ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᕐᒪᑕ ᒪᓕᒐᒃᓴᓕᐊᖑᔪᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂ ᐊᒡᒋᖅᑐᓂ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ:

 

ᓯᐅᑎᐊᐱᒃ

ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ

                                               

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 975-4939 ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-888-646-0006             

fbuscemi @ tunngavik.com

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᓕ:
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑦ:
ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: