ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᕕᖓᓂ ᓂᕐᑎᐅᕐᓂᑭᓴᐅᑎᓛᕐᑐᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᕕᖓᓂ 2022

ᓂᕐᑎᐅᕐᓂᑭᓴᐅᑎᓛᕐᑐᑦ

ᓇᑦᓯᐅᑎᓗᒍ ᒪᒪᕆᓛᑦ ᓂᕐᑎᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓂᕿᓕᐅᕈᓰᑦ!

ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᔪᓚᐃ 3.

ᐊᑭᑦᑎᔪᑦ ᑐᓴᕐᑕᐅᑲᑦᑕᐅᓛᕐᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᕕᖓᓂ!

ᓂᕿᓕᐅᕐᑎᐊᕐᓂᑭᓴᐅᑎᔪᓐᓇᓂᐊᕐᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᓐᓂ ᓂᕐᑎᐅᓲᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᓂᕐᑎᐅᖅᑎᒻᒪᕇᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᓂᕆᔭᕐᑐᕕᓐᓂ ᓂᕐᑎᐅᖅᑏᑦ.

Download (PDF, 190KB)