ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᕗᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᕐᑐᒥ ᑲᓇᑕᒥ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ ᑳᑎ ᑕᐅᑐᙱ ᖁᕕᐊᖅᑲᐅᕗᖅ ᑐᓴᖅᑕᐅᒃᑲᑦᑕᐅᒻᒪᑕ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᐱᒋᐊᙵᓐᓂᐊᓂ. ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᐳᓈᑦ ᕚᓪᑯᐊᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᑐᓕᕆᐊᓛᖅᑐᓂᒃ ᐃᐱᕆ 1, 2016-ᒥ, ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᑦᑎᒋᐊᖃᓛᕐᑐᑦ ᓂᐅᕕᖅᑐᑦ ᓂᐅᕕᕈᑎᖏᑦ ᓇᓕᖅᑲᖏᑎᒍᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᒋᐊᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ᓂᐅᕕᖅᑐᒧᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓂᕿᓄᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒋᕙᒃᑕᖏᑦ ᐊᑑᑎᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᔪᓄᑦ. ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᑖᓐᓇ ᓄᑖᖅ ᐱᐅᓯᐅᔪᒫᕐᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᒍᑕᐅᓂᕐᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒫᒃᑎᐊᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᑐᑦ ᓂᐅᕕᕈᑎᖏᑕ ᓇᓕᖅᑲᖏᓐᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᓗᑎᒃ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓚᖓᒍᑦ ᐊᑭᓕᖅᐸᑦᑕᖏᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑑᑎᖃᖅᑎᑕᐅᖕᒪᖔᑖ.

ᑕᐅᑐᙱ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯ ᓴᖅᑭᔮᕐᑎᐊᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᒍᐃᓐᓇᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᖃᑦᑕᖁᔨᓯᒪᒻᒪᑕ ᐱᖁᔭᓂᒃ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᑎᐊᕈᑎᒋᔪᓐᓇᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒫᒃᑎᐊᖅ ᐊᑑᑎᖃᖅᑎᑕᐅᒍᑎᒋᔪᓐᓇᕐᑕᖏᓐᓄᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ.
“ᒥᓂᔅᑕ ᕚᓪᑯᐊᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓ ᐊᓪᓗᕆᐊᕈᑕᐅᕗᖅ ᑕᐃᒫᒃᑎᐊᖅ. ᑖᓐᓇ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑕᐅᔪᖅ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓯᒍᑎᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᓄᓪᓚᑦᑖᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒋᕙᒃᑕᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓄᑦ ᐊᑑᑎᖃᖅᑎᑕᐅᖕᒪᖔᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑎᐅᓗᓂ ᐊᑭᑐᓗᐊᖅᑐᐊᓗᓐᓄᑦ ᓂᕿᓄᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᑕᑦᑐᐃᓂ. “ᑭᓯᐊᓂᓗ, ᑖᓐᓇ ᐊᓪᓗᕆᐊᕈᑎᐅᔪᖅ ᐊᖏᔪᐊᓘᖏᒃᑲᓗᐊᕐᑐᓂ ᐊᑲᐅᓂᕐᓴᒧᑦ ᑐᕌᓐᓂᖃᕐᒪᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᔪᒪᓂᖃᖅᐳᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᓪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐱᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐱᖃᑕᐅᓪᓚᑖᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᐅᓕᕐᐸᖅ ᐋᖅᑭᓱᕐᓯᒪᓂᕆᔭᖓ ᑖᑦᓱᒪ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔫᑉ. ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓱᓕ ᐊᒃᓱᕈᐃᓐᓇᓂᐊᕐᐳᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒃᓱᕈᒃᑲᓐᓂᖁᔭᐅᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᖅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ ᒐᕙᒪᐅᔪᒫᕐᑐᓂᒃ.”
ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖓ ᐊᒃᓱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᓈᖕᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᙱᒻᒪᑦ ᐅᑭᐅᓂ ᐊᓂᒍᖅᑐᓂ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᕐᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᔪᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑎᐅᔪᒫᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐊᑑᑎᖃᙱᓐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᑐᓄᑦ. ᒫᓐᓇᕐᓂᓴᐅᓂᕐᐹᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᓚᐅᖅᐹ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᒻᒪᕐᓯᒪᔪᕐᓯᐅᑎᐅᑉ ᓈᖕᒪᓴᖏᓐᓂᕆᓚᐅᕐᑕᖓ ᑕᒪᑦᓱᒧᖓ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᓕ:
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑦ:
ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: