ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᑐᖓᓱᒃᑎᑦᑎᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᓂᒃ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ

(ᐊᒃᑑ ᑉᐲᕇ 22, 2018− ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ ᑐᖓᓱᒃᑎᑦᑎᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᓂᒃ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ (NILFA) ᐅᓂᒃᑳᖑᓪᓗᑎᒃ.

 

ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᑯᐊ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᐊᓂ 23 ᓄᓇᕗᒥ ᐊᖏᕈᑎᓂ. ᐱᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᒪᑐᒃᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᒥᓲᖓᓕᕐᓗᑎᒃ ᑲᔪᓯᓂᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᓐᖓ.

 

ᒫᓐᓇᓵᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᑦᑎᐊᑦ ᒪᒃᐱᒐᖃᖅᑐᑦ 1000−ᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓂᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᖅ. ᑕᒪᓐᓇ ᑐᑭᓯᖃᓐᓂᕈᑎᓴᖅ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᖅ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᐊᓂ−ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᑐᓂᓯᔪᑦ ᑕᐅᑦᑐᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᓇᓃᓕᕐᒪᖔᑕ ᑲᔪᓯᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᑦ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑕᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ.

 

“ᐊᑕᐅᓯᓗᐊᖅ ᐃᒃᐱᖕᓇᕕᒃᔪᐊᖅᑐᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᒥ ᐅᑯᓂᓐᖔᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒥᓱᐊᓗᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓂᖃᖅᑐᑦ ᐱᔪᒪᓪᓗᑎᕿ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᒫᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᐅᖃᖅᑐᖅ ᑰᑦᑎᖅ.

 

ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓂᖅᓯᒪᓗᐊᖅᑎᓐᓇᒍᓱᓕ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᓂᓯᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒥ. ᐃᓗᓕᖏᑦ ᑐᖓᑎᓕᒃ ᐃᒪᓐᓇ, ᐊᓯᖏᓪᓗ, ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᑎᓪᓗᒍ 2016−ᒥ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᑕᐅᓂᑦ, 2015−ᒥ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ 2016−ᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓈᒪᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ. ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓚᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐱᕕᖃᖅᖢᑎᒃ ᐱᐊᓂᒃᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ.

 

ᐃᓄᐃᑦᑐᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ, ᐊᑐᓃᖅᑐᖅ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔭᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᑕᑯᔭᐅᓗᐊᕆᐊᓕᑦ ᑎᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᒥ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕙᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᑦᑕ ᐃᓗᐊᓂ:

https://nilfa.tunngavik.com