ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᔪᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂᑦ

(ᒫᔾᔨ 7, 2016 –ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᑳᑎ ᑕᐅᑐᖏ ᐅᑉᓗᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᐅᓚᔪᒃᑯᑦ ᐃᓐᖐᓐᓇᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᓕᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᔪᒃᑯᑦ ᑏᕖᒃᑯᑦ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᖃᕆᑕᐅᔭᖏᑎᒍᑦ ᐃᑭᐊᕿᔾᔪᑎᖏᑦᑎᒍᑦ.

ᓄᑖᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦᑎᒍᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᑕᑯᓐᓈᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐆᒃᑐᐃᓂᖏᑦᑎᒍᑦ ᐅᑭᐅᕆᔭᑦᑎᓐᓂ ᒫᓐᓇ. ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᑕᑯᓐᓈᕈᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᓚᒍᒪᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔪᓂ ᐃᓚᒋᔪᓐᓇᖏᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥ, ᒫᔾᔨ. 15-17, 2016.

ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓐᖐᓐᓇᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓗᑎᒃᓗ ᐊᑕᔪᐊᑎᒍᑦ ᐅᑯᓇᖓᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᖃᕆᑕᐅᔭᖁᑎᖏᑎᒍᑦ ᐃᑭᐊᕿᔾᔪᑎᐊᒍᓪᓗ: boardmeetings.tunngavik.com ᓈᓚᒃᑐᑦ ᑐᓵᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᑭᒋᐊᖅᓯᒪᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓐᖐᓇᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᑐᓵᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓗᑎᒃ, ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᓐᖐᓇᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᑎᒍᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔪᓂ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐱᓪᓗᒋ ᓇᖕᒥᓂᖅ.

“ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᔪᑦ ᑕᒪᑦᓱᒥᖓ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓈᓚᖕᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓐᖐᓐᓇᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑐᕌᖅᑕᐅᔪᑦ ᑐᖓᓱᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑎᒍᑦ ᑲᑎᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᒪᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᐊᑐᖅᖢᒋᑦ ᐅᑯᖓ ᖃᒡᓕᒋᐊᕐᓂᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑉᓗᕆᐊᕈᑎ ᑕᒪᑦᓱᒧᖓ ᐱᔪᖅ ᑲᔪᓯᓂᖏᓐᓂᒃ. ᓂᕆᐅᒃᑐᒍᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑕᐅᒋᐊᖅᑐᖅ ᑕᑯᓇᒃᑕᐅᓪᓚᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖓᓱᒃᑎᑕᐅᓗᑎᒃ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᑕᐅᑐᖏ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓈᓚᒍᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᑎᒍᑦ ᐃᓐᖐᓐᓇᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᒃᑯᑦ, ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ ᐃᓱᐊᓂ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᓕ:
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑦ:
ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: