ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᒍᓱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᓂᓪᓕᐅᔾᔨᕗᑦ ᐄᓯᒃᑲᐃᔭ ᐅᓲᑖᐱᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ

(ᐃᐱᕆ 24, 2020 ᐃᖃᓗᐃᑦ) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓂᓕᐅᑎᖃᕈᒻᒪᒻᒪᑕ ᓇᓪᓕᒍᓱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᓐᓇᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐸᖕᓂᕐᑑᕐᒥᐅᑦ, ᐄᓯᒃᑲᐃᔭ ᐅᓲᑖᐱᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᕐᒃᑐᖅ ᑕᓪᓕᒥᕐᒥ ᐃᐱᕆ 17, 2020.

“ᐄᓯᒃᑲᐃᔭ ᐅᓲᑖᐱᒃ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓪᓚᕆᒃᑐᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᑐᙵᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔾᔪᔨᑦᑎᐊᕈᒪᓂᖓᓄᑦ. ᐃᒃᐱᒋᔭᖃᑦᑎᐊᓚᐅᕐᑐᖅ ᐆᒪᑎᒥᒍᑦ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ. ᓇᓪᓕᒋᕙᒃᑲ ᐄᓯᒃᑲᐃᔭᑉ ᐃᓚᖏᑦ ᕿᒃᓵᓇᕐᑐᑰᒃᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐆᒻᒪᑎᒃᑯᑦ ᐃᒃᐱᓇᕐᑐᖅ ᓇᓪᓕᒋᔭᒥᒃ ᐃᓚᐃᕐᑐᓂ. ᑕᐸᓇᕆᓚᐅᙱᑕᕋ ᐄᓯᒃᑲᐃᔭ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒥᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᓐᓂᖓᓄᑦ.” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ, ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ.

ᐄᓯᒃᑲᐃᔭ ᓄᓇᕗᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖓᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᑭᒡᒐᑐᐃᓪᓗᓂ ᐸᖕᓂᕐᑑᕐᒥᐅᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᐃᔭᒋᔭᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐸᖕᓂᕐᑑᕐᒥᐅᓄᑦ. ᐅᑭᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ 63-ᓂᒃ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒋᔪᓐᓇᕐᐸᑦ:
ᒪᓚᐃᔭ ᒥᑭᔾᔪᒃ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-4907

www.tunngavik.com

ᖃᔮᖅ ᐃᐊᓪᖦᒍᑦ
ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨ
ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-4955

www.tunngavik.com
www.president.tunngavik.com

Download (PDF, 98KB)