ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᕿᓂᕐᐲᑦ ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᑎᑦᓴᓐᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒥ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᓂᒃ? ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐆᒥᖓ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓕᕐᑎᑦᑎᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᑯᓇᖔᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᕕᒃ ᐋᓐᓂᐊᓇᕐᑐᓂᒃ ᓯᐊᒻᒪᐃᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᒃᒧᑦ

ᖃᓂᒪᓐᓇᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇ-19)

ᓱᓇᐅᕚ ᖃᓂᒻᒪᓇᖅᑐᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19?
ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᖃᓂᒪᒍᑕᐅᓲᖅ ᐳᕙᒃᑯᑦ ᖃᓂᒻᒪᒍᑕᐅᓲᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ 2019 ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᐊᕐᒪᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᒎᕼᐋᓐ, ᓴᐃᓇᒥ.

ᖃᓂᒻᒪᓇᖅᑐᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19-ᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᕐᑖᕈᓐᓇᖁᖔ?
ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ ᖃᓂᒪᒍᑕᐅᓲᖅ 2019 ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪ ᐃᓄᖕᒥᑦ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓚᖏᑦ. ᖃᓂᒪᓇᕐᑖᕈᓐᓇᕐᓂᖓ ᑖᑦᓱᒪᖓᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᕐᒥᒃ−19-ᒥᑦ ᖃᓂᒻᒪᓇᕐᑐᖅᑖᕈᓐᓇᕐᐳᖅ ᖃᓂᒋᔭᖃᓐᓂᕈᓂ ᖃᓂᒻᒪᓇᕐᑐᖃᖅᑐᒥᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᖅᑐᒥᒃ−19-ᒥᒃ, ᐆᒃᑐᑎᒋᓗᒍ ᐃᓱᐊᖅᓴᐃᔩᑦ, ᐅᕝᕙᓗ ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᒥᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓂᒪᓐᓇᕐᑐᑖᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᒫᓐᓇᕋᑖᒃᑯᑦ ᐅᐸᒃᓯᒪᔪᒥᓃᑦ ᓯᐊᒻᒪᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᑐᖅᑕᓕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᑖᕐᓇᕐᑐᒥᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᖅᑐᒥᒃ−19.

ᖃᓄᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓯᐊᒻᒪᐸᓪᓕᐊᕙ?
ᖃᓂᒻᒪᓇᖅᑐᖅ ᓴᖅᑮᔪᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᐆᒪᔪᒥᙶᕆᐊᖓᓂᒃ, ᒪᓐᓇᓕ ᐃᓄᒃᑰᖅᑐᓂ ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᐃᓄᖕᒧᑦ. ᖃᓂᒻᒪᓇᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕗᖅ ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖓᓂᒃ ᖃᓂᒃᓴᕐᑐᒥᐅᒍᓂ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ (6 ᐲᑦ ᐆᒃᑐᑎᑦ) ᖃᓂᒪᓐᓇᕐᑐᓕᒃ ᖁᐃᖅᓱᓂᖅᑲᑦ, ᑕᒋᐅᓐᓂᖃᓪᓘᓐᓃᑦ. ᐃᒪᓐᓇᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂᓗ ᐃᓄᒃ ᖃᓂᒻᒪᓇᖅᑑᖅᑖᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕆᕗᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᐊᑦᑐᓯᓐᓂᕈᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᖅᑐᖅ-19−ᒥᑦ ᐱᑕᓕᖕᒥᒃ ᐅᕝᕙᓗ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᖃᓂᒻᒪᓇᕐᑐᖃᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑐᕐᓯᓚᐅᕐᓗᓂ ᐊᑐᕈᓂᐅᒃ ᖃᓂᓂ, ᓱᕐᓗᓂ, ᐅᕝᕙᓗ ᐃᔨᒥᓂᓪᓘᔪᓐᓇᕆᓪᓗᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓇᓱᒋᔭᐅᓇᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇ.

ᖃᓄᐃᑦᑑᕚ ᓇᓗᓇᙱᒍᑎᖏᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᖅ-19?
ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒦᒃᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᖅᑐᖅ−19-ᒥ ᖃᓂᒪᒍᑎᓖᑦ ᐊᒃᓱᓗᐊᕌᓘᙱᑦᑐ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐳᕝᕕᕆᓪᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᙱᒍᖏᑦ ᐅᑯᐊᖑᓪᓗᑎᒃ:
• ᑎᒥᖓ ᐆᓇᕐᓯᓪᓗᓂ
• ᖁᐃᖅᓱᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ
• ᐃᐱᓂᐊᕐᐸᒃᑐᑎᒃ

ᓇᐅᒃᑯᑦ ᐊᑲᐃᓪᓕᐅᓕᕐᑎᑦᑎᒍᓐᓇᖃ ᖃᓂᒻᒪᓇᖅᑐᖅ?
ᐃᓚᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒦᒃᑐᑦ ᐳᕙᖏᑦ ᐃᒪᖃᓗᐊᓕᕐᑐᑎᒃ ᐃᓘᒃᑐᑦ, ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐃᓅᔾᔪᑎᓪᓚᕆᒋᔭᖏᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐊᑑᕈᓐᓃᑎᓪᓗᒋᑦ ᓲᕐᓗ ᑎᖑᒃ, ᑕᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖃᑦᑕᓚᐅᕐᑐᑦ.

ᐃᒥᒻᓂᒃ ᓴᐳᑎᓯᒪᒍᓐᓇᕐᑐᖅ ᐳᕙᒥᒍᑦ ᖃᓂᒪᓇᕐᑐᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᖃᓄᖅᑑᕆᐊᕈᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ
• ᖃᓂᒃᓴᕐᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᓂᒪᒍᑎᓕᓐᓂᒃ
• ᐊᑦᑐᖅᑕᐃᓕᒪᖃᑦᑕᓪᓗᒋᑦ ᐃᔩᒃᑭᒃ, ᕿᖓᐃᑦ, ᐊᒻᒪ ᖃᓃᑦ ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐃᕐᒥᓚᐅᙱᓪᓗᒋᑦ
• ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐃᕐᒥᖃᑦᑕᓪᓗᒋᑦ ᐃᕐᒥᐅᑎᓕᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᒧᑦ 20 ᓯᑲᓐᓗᐊᒥᒃ. ᑭᒡᓕᕐᓯᐅᑎᓕᖕᒥᒃ ᐊᒡᒐᒧᑦ ᓴᓗᖕᒪᕐᓴᐃᑎᒥᒃ 60% ᒥᒃ ᑭᒡᓕᖅᓯᐅᑎᓕᖕᒥᒃ ᐃᒥᕐᐅᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᒃᐸᑕ.

ᖃᓂᒪᒍᕕᑦ, ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᐊᙱᓐᓇᕕᑦ ᐊᓯᓐᓄᑦ ᐳᕝᕕᕆᓇᕐᑐᒥᒃ, ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ
• ᐊᖏᕐᕋᕐᓯᒪᓗᑎᑦ ᖃᓂᒪᒍᕕᑦ
• ᖁᐃᕐᓱᓕᕋᐃᒍᕕᑦ ᑕᒋᐅᒐᐃᒍᕕᓪᓗ ᖃᓃᑦ ᑕᓕᓪᓗᒍ ᑲᒃᑭᐅᑎᒃᓴᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᒋᓪᓗᒍ ᑲᒃᑭᐅᑎᒃᓴᖅ ᐊᑐᕇᕈᕕᐅᒃ
• ᓴᓗᒻᒪᓴᐃᓐᓇᐅᔭᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᐱᕐᕈᐊᔪᑖᓐᓇᖏᑦᑐᒧᑦ ᐊᓪᓚᑎᕐᔫᒥᕙᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ.

ᓱᒋᐊᖃᖅᑯᖓ ᒪᓐᓇᒫᒃᑯᑦ ᑎᑭᕋᑖᖅᑐᒥᓂᐅᒍᒪ ᖃᐅᔨᕕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᐊᕐᒪᐃᕕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᖅ-19-ᒥᒃ?
ᑎᑭᕋᑖᖅᑐᒥᓂᐅᒍᕕᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᖅᑐᑦᑕᓕᖕᒥᑦ, ᐃᒻᒪᖄ ᓇᒧᙵᕈᓘᔭᓗᐊᕈᓐᓇᔾᔭᙱᑦᑐᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ. ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᓈᓇᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᖃᓂᒻᒪᐸᓪᓕᐊᔫᔮᕈᕕᑦ (ᐆᓇᕐᓗᑎᑦ, ᖁᐃᖅᓱᖃᑦᑕᕈᕕᑦ, ᐊᓂᕐᓂᑭᒃᑯᕕᑦ), ᐃᓱᐊᕐᓴᐃᔨᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᑦ. ᐃᓱᐊᕐᓴᐃᔨᕕᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓄᑦ ᐅᖄᓚᖄᓪᓗᑎᒃ ᐅᐸᒍᑎᓚᐅᙱᓂᕐᓂ, ᐅᓂᒃᑳᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒪᓚᐅᕐᓂᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓂᒪᒃᓴᔫᔮᕈᑎᓐᓂᒃ. ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᒐᔭᕐᑐᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᐊᕐᓴᕐᑕᐅᒐᔭᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐊᓯᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐃᑦᑐᑕᐃᓕᒪᓗᒋᑦ ᖃᓂᒪᒍᑎᓐᓂᒃ. ᖃᓂᒪᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑲᑎᒪᑦᑎᕙᖏᓪᓗᑎᑦ, ᐊᓂᕙᙱᓪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᖑᕙᕆᐊᕐᓗᒍ ᐊᐅᓪᓚᕕᒃᓴᒥᓂᕋᓗᐊᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᒫᕐᓂᐊᕐᓂᕈᕕᑦ ᐊᐃᑦᑐᐃᓂᐊᙱᓐᓇᕕᑦ ᐊᓯᓐᓂᒃ.

ᐊᓐᓂᐊᑖᖅᑕᐃᓕᒪᒍᑎᓂᒃ ᑲᐴᑎᒃᑯ ᐱᑕᖃᖅᑳ?
ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᑖᖅᑕᐃᓕᒪᒍᑎᓂᒃ ᑲᐴᑎᓂᒃ ᐱᑕᖃᙱᒻᒪᑦ ᖃᓂᒻᒪᓇᕐᑐᑖᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᖅ−19-ᒧᑦ. ᐊᑲᐅᓂᖅᐹᖑᕗᖅ ᖃᓂᒻᒪᓇᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᑲᒪᒋᐊᕈᑎᖃᐃᓐᓇᕐᓗᑎᑦ, ᒪᑯᓂᖓ ᖃᓂᒋᔭᖃᑦᑕᐃᓕᒪᓂᒃᑯᑦ ᐃᓅᖃᑎᓐᓂᒥᒃ ᖃᓂᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᕐᒦᓇᕐᓗᒋᑦ ᐊᒡᒐᑎᑦ.

ᐃᓱᐊᕐᓴᐅᑎᑕᖃᖅᑳ?
ᖃᓂᒻᒪᓇᕐᑐᒧᑦ ᐃᓱᐊᖅᓴᐅᑎᐅᔪᓐᓇᕐᑐᒥᒃ ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19-ᒧᑦ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19-ᒥᒃ ᖃᓂᒪᔾᔪᑎᓖᑦ ᐃᓱᐊᕐᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᐸᓚᕐᓯᐅᒥᑎᑕᐅᔪᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑦ ᖃᓂᒪᒍᑎᒋᔭᑦ.

ᐅᑯᓇᖔᖅᑐᓂᒃ: www.cdc.gov/COVID19

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᖅ:
ᒪᓚᐃᔭ ᒥᑭᔾᔪᒃ,
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ, ᑐᓴᒪᐅᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-975-4907
1-888-646-0006

www.tunngavik.com

Download (PDF, 61KB)