ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᑲᒃᑭᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᐃᑲᔪᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᑦ

(ᔪᓚᐃ 9, 2010 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓ ᐹᓪ ᖃᓗᔾᔭᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᖓ ᐄᕙ ᐋᕆᐊᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔫᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᑲᒃᑭᓃᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ.

• ᓯᑯ ᐋᓗᓘ – ᔭᓗᓇᐃᕝ
• ᔭᑯᕆ ᑲᓴᓐᔅ – ᐃᖃᓗᐃᑦ
• ᒪᐃᓴᓐ ᒍᕇᓐᓕ – ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᑎᐊᖅ
• ᑭᐅᕈᓚᐃᓐ ᐊᐃᐱᓕ-ᕿᐊᑦᓱᒃ – ᑭᓐᖓᐃᑦ
• ᒥᐅᕆ ᐋᓐ ᐃᔅᓴᑭᐊᖅ – ᐃᖃᓗᐃᑦ
• ᑏᕕ ᒪᑲᐃ – ᐋᑐᕚ
• ᕈᒪᓂ ᒪᒃᑭᒃ – ᐃᖃᓗᐃᑦ
• ᓕᓕ ᒪᓐᓂᐊᐱᒃ – ᐃᖃᓗᐃᑦ
• ᒥᐊᓚᑎ ᓴᒻᒧᕐᑐᖅ – ᐃᖃᓗᐃᑦ
• ᓂᖏᐅᑯᓗᒃ ᑏᕕ – ᑭᓐᖓᐃᑦ

ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᑐᓂᔭᐅᕙᒃᑐᑦ $1,000 ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒥᓪᓗ ᐊᒻᒪ $1,000 ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖅᓴᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᑎᒍᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎᓄᑦ.

“ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓴᖅᑮᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ 2007-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᑐᑎᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖅᓴᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᖃᓗᔾᔭᖅ. “ᐅᐱᒍᓱᒃᐳᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.”

“ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᒧᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᖁᕕᐊᓇᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐅᐱᒋᔪᒪᓪᓗᒋᑦ ᑕᒫᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑐᑦ ᑲᒃᑭᓂᒃᑯᑎᒍᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎ ᐋᕆᐊᒃ.

-30-
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕗᕌᓐᑯ ᐳᓴᒥ
ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 975-4939 ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-888-646-0006

ᐄᒪᓕ ᕗᑦᔅ
ᐊᒡᓚᑦᑎ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎ ᐄᕙ ᐋᕆᐊᒃᒧᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 975-5059