ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑕᐃᒪ ᐳᕙᓪᓗᖕᓂᖅ

ᑕᐃᒪ ᐳᕙᓪᓗᖕᓂᖅ ᐊᖏᕐᕋᒧᑦ ᐃᓯᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐅᑭᐅᓕᒫᒧᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐳᕙᓪᓗᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓄᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒥᑦ.

ᑕᐃᒪ ᐳᕙᓪᓗᓐᓂᖅ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓴᒥᑦ ᐃᓄᒻᒥᑦ ᐊᑖᓂ ᐃᓕᖓᔪᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔭᕆᐊᓕᑦ:
• ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ/ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂ
• ᓴᖏᔪᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓕᖓᓂᐊᓂᑦ
• ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ
• ᓄᓇᓯᐅᑎᒧᑦ ᐊᖁᑦᑐᖅᓯᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᖅᑐᒥᑦ
• ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᐊ 12-ᒥᑦ ᖁᑦᑎᓐᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᑲᔫᖅᓯᒍᑕᐅᓇᔭᖅᑐᖅ

ᐃᓱᒪᓂᖃᕈᕕᑦ ᐆᑦᑐᕈᓴᓂᕐᒧᑦ ᐅᑯᐊ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ, ᐊᑏ ᐅᖃᕐᕕᒋᒃᑭᑦ ᐅᑯᐊ ᑕᐃᒪ ᐳᕙᓪᓗᖕᓂᖅ ᐊᓪᓚᕝᕕᐊᑦ ᐃᓱᓕᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ ᒫᔾᔨ 23, 2011 ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 975-4813.

* ᐃᓪᓗᑦᓴᖃᖅᑎᑕᐅᖏᑦᑐᖅ ᐅᓇᓐ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ