ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᐊᑲᖅᓴᓐᖏᑦᑐᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᒐᕙᒪᖏᓐᓂᒃ ᐊᔅᓱᕈᐊᖃᖏᓐᓂᖏᓄᑦ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᐱᖁᑎᒃᑯᕕᒻᒧᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᕝᕕᔅᓴᒥᒃ

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ ᓗᒃ ᓱᓗᒃ ᐅᖃᖅᑲᐅᔪᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ ᐊᑲᖅᓴᓐᖏᓐᓂᖓᓐᓂᒃ ᓄᓇᕘᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓂᕆᐊᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖏᓄᑦ ᓴᖅᑮᒋᐊᒥᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕘᑉ ᐱᖁᑎᒃᑯᕕᖏᓄᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᕝᕕᔅᓴᒥᒃ.

ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᓴᖅᑮᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᕘᑉ ᐱᖁᑎᒃᑯᕕᖏᓄᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᕝᕕᔅᓴᒥᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᔭᒥᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᓐᓂᒃ ᓄᓇᕘᓪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 7-ᓄᑦ. ᐊᖏᕈᑎᐊᓛᖅ 33.2.4 ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᑐᐊᕕᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᓴᖅᑮᔭᕆᐊᖃᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᑎᑐᖃᒃᑯᕕᒻᒥᒃ ᑕᑯᔭᒐᖃᕝᕕᒻᒥᑦ ᓄᓇᕘᒥᑦ.

“ᐱᓪᓗᒍ ᓄᓇᕘᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᓴᓂᕝᕙᐃᓯᒪᖏᓐᓂᖏᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᓐᖏᓚᑦ ᓯᕗᓕᖏᑕ ᓴᓇᐅᒐᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᖁᑎᕕᓂᖏᓂᓪᓗ ᐃᑦᑕᓐᓂᑦᑐᓂᒃ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈ ᐊᕝᕗᖅᑕᐅᓂᑰᔪᑦ ᐃᑦᑕᓐᓂᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᓯᖏᓄᓪᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓇᑎᒃ,” ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓱᓗᒃ. “ᐱᖓᓱᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓚᐅᖅᓯᒪᒐᓗᐊᒻᒪᑕ ᑕᑯᔭᒐᖃᕝᕕᒻᒥᒃ ᓴᓇᖃᑎᒌᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᑖᕆᔭᐅᒃᑲᓐᓂᓪᓗᑎᓪᓗ ᓄᓇᕘᒥᐅᑕᓄᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᕕᖃᑦᑎᐊᓪᓗᑎᒃ ᑕᑯᔭᔅᓴᐅᓕᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕘᒥᑦ, ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᐅᓗᑎᒃ.”

ᓄᓇᕘᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐊᔅᓱᕈᐊᖃᖏᓐᓂᖏᑦ ᐊᑐᓐᓂᐊᓐᓂᕋᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᒪᓕᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓗᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᑦ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᓄᓇᑖᕈᑎᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒻᒪᕆᐊᑕ ᐊᑲᐅᓐᖏᑦᑑᒐᓗᐊᖅ ᓄᒫᓇᖅᖢᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᖁᒃᓴᓪᓚᓐᓇᖏᑦᑐᖅ.” ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓱᓗᒃ.

“ᐊᑭᑭᓐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐃᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᓲᓪᓗᓕ $20 ᒥᓕᐊᓐᒥᒃ ᐊᑭᖃᓪᓗᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᑐᖅᑯᐃᕝᕕᒃ ᒥᑭᑦᑐᒥᒃ ᑕᑯᔭᒐᖃᕝᕕᒻᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᓇᒋᐊᖅᑐᕝᕕᖃᖅᑐᒥᒃ, ᑖᓐᓇᓕ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᓂ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᐊᖏᓕᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᔪᓐᓇᖅᓯᒐᔭᒻᒪᑕ. ᑖᓐᓇ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᐅᒍᓂ ᕿᒪᐃᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᓐᓂᐊᓐᓂᕋᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐊᑖᒍᑦ ᐊᖏᕈᑎᐊᓛᑉ 33 ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᐊᖏᕈᑎᒻᒪᕆᐊᓂᒃ.” ᐃᓱᓕᔾᔪᑎᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᓱᓘᐃ.