ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᔪᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖑᖅᑐᖅᑕᐅᕙᒐᑎᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᐊᑕ ᑲᖕᓇᖓᓂ ᑲᑎᒪᓂᕐᔪᐊᕆᔭᖅ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᑎᒪᑎᑦᓯᖃᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐃᓚᓖᑦ, ᐊᓐᓇᐅᒪᔪᓐᓇᕐᓂᒥ ᐅᖃᐅᓯᓪᓗᑕᖃᕐᓗᑎᒃ.
ᐃᖃᓗᓐᓂ ᔫᓂ 24-26ᒧᑦ, ᓯᓚᒃᑐᓴᕐᕕᐅᑉ ᑐᔪᕐᒥᕕᖓᓂ.
ᐆᒧᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓴᖅ: www.aa90.org/survival