ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᐊᔾᔨᖑᐊᑦᑎᐊᕙᓂᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᔾᔪᑏᑦ ᐃᓱᓕᒃᕕᒃᓴᖓ ᖃᓪᓕᓕᕐᒪᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓕ ᓇᑦᓯᐅᔾᔨᔪᓐᓇᕐᐳᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ 2015-ᒥ ᐊᔾᔨᖑᐊᑦᑎᐊᕙᐅᓛᕐᒥᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ. ᓇᑦᓯᐅᔾᔨᔪᑦ ᑎᓯᑉᐱᕆ 31-ᖑᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᓱᓕ ᓇᑦᓯᐅᔾᔨᔪᓐᓇᕐᐳᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᖁᓛᓄᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ. ᐱᖓᓱᐃᑦ ᐊᔾᔨᖑᐊᑦᑎᐊᕙᐅᓂᕐᐹᑦ ᑎᓯᑉᐱᕆᒥ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓛᕐᐳᑦ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᖑᐊᑦᑎᐊᕙᐅᓂᕐᐹᓄᑦ.

ᔭᓐᓄᐊᕆ 4-ᖑᓕᕐᐸᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᕿᒥᕐᕈᔨᖃᓛᕐᒪᑕ ᐊᔾᔨᖑᐊᓕᒫᓂᒃ ᑕᖅᑭᕐᒥ ᐊᑭᑦᑎᔪᒥᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᕈᐊᕋᔭᕐᖢᑎᒃ ᐱᖓᓱᐃᓂᒃ ᐊᔾᔨᖑᐊᑦᑎᐊᕙᐅᓂᕐᐹᓂᒃ ᐊᕐᕋᒍᓕᒫᕐᒨᖓᔪᓂᒃ. ᐊᑭᑦᑎᔪᖅ ᐊᔾᔨᖑᐊᖅ ᐊᑑᑎᖃᖅᑎᑕᐅᒐᔭᕐᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕋᒍᓕᒫᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓄᑦ ᖃᓪᓕᕐᐹᕆᒐᔭᕐᑐᓂᐅᒃ 2016-ᒥ. ᐱᖓᓱᐃᑦ ᐊᔾᔨᖑᐊᑦᑎᐊᕙᐅᓂᕐᐹᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᕈᑕᐅᔪᓐᓇᓂᐊᕐᑐᑎᒃ $1,000 (ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᖅ), $500 (ᑐᒡᓕᖓ) ᐊᒻᒪᓗ $250 (ᐱᖓᔪᐊᑦ).

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐅᑭᐅᒥ 9-ᒋᓕᕐᒪᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐊᔾᔨᖑᐊᑦᑎᐊᕙᐅᓂᕐᐹᒥᒃ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᑎᑦᑎᓂᕆᕙᒃᑕᖓ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᓄᓇᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᑦᑎᒍᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑎᑕᐅᕗᑦ. ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓯᓯᒪᔭᕆᐊᖃᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᓖᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᕐᐳᑦ ᐅᕘᓇ www.tunngavik.com.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᓕ:
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑦ:
ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: