ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᓪᓗᒍ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᖅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ – ᐃᑉᐸᒃᓴᖓᓂ 20-ᒋᓕᖅᑕᖓᓂ ᓇᓪᓕᐅᓐᓂᖅᓯᐅᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓ, ᐃᓄᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᖓᑖᓂ $5.4 ᒥᓕᐊᓐ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕈᕐᕕᒃᑯᑦ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᑎᐊᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐱᕈᕐᕕᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᖑᒻᒪᑎᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᑭᓐᖒᒪᔭᐅᔪᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓴᓐᖏᔪᒥᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑕ, ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒡᓗᑎᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᑦ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂ, ᐱᕈᕐᕕᒃ ᓴᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᐃᓗᑎᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᓯᖁᓪᓗᒋᑦ:

• ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐃᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᑭᓐᖒᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᖏᑕ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ;

• ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ, ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᓂᕐᒧᑦ;

• ᓴᓐᖓᒃᑎᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒻᒪᕆᖕᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖏᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᒻᒥᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ; ᐊᒻᒪᓗ

• ᑐᓐᖓᕕᒋᓗᒋᑦ ᑕᑎᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓄᑦ ᑭᓇᐅᓂᖓᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓂ.

ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐃᓕᓴᐃᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐅᓄᑲᓪᓚᒃᑐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐅᑎᖅᑎᑦᓯᒐᐊᓱᕐᓂᕐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑳᖏᑦᑐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᓂᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᓂ ᑕᑯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓴᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᓗᑎᒃ ᓯᕗᒧᐊᒃᓯᒪᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒍ, ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ.

“ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ, ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑎᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑕ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᑐᓐᖓᕕᒡᒧᐊᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᓐᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇᐅ ᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ. “ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᒋᔭᐅᑉᒪᑦ ᓄᓇᕗᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓕ ᐃᓄᒋᐊᖕᓂᖅᓴᐃᑦ ᓱᓕ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᖅᑐᑦ. ᑖᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑕᐅᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓱᓕ, ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᑐᖅ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓯᕗᒧᐊᒃᑎᑦᓯᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᖁᕝᕙᓯᒃᑐᒥᒃ ᐱᐅᔪᐊᓗᖕᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᕐᓗᖏᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᔭᕆᐊᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᑕ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ.”

-30-

ᑐᓴᒐᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᐱᕈᕐᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕᒃᑲᓐᓄᑦ, ᐅᕙᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ, www.makigiaqta.com.

ᒪᓚᐃᔭ ᒥᑭᔾᔪᒃ
ᐃᑲᔪᖅᑎ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᓯᔨᒧᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ
867 975 4907 ᐊᑭᖃᖏᑎᑐᖅ: 1-888-646-0006

ᑐᓴᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓖᓇ ᐃᕕᒃ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᐱᕈᕐᕕᒃ

ᐅᖃᓘᑖ: 867-222-6811

 

 

ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂ ᖃᓄᐃᓚᐅᕐᒪᖔᑦ

ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 2001, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᕿᖓᐅᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᕌᒐᒃᓴᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ “ᐊᑐᓕᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓰᖕᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ” ᐊᕐᕌᒍ ᑎᑭᑉᐊᑦ 2020.

ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 2008, ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᓴᐳᒻᒥᐅᓯᖅᓯᒍᑎ ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖅᑭᒡᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᖅᑐᓄᑦ 12-ᒥᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᐃᓕᓴᐃᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 2010. ᑖᓐᓇ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᕋᑖᓚᐅᖅᑐᖅ ᒫᓐᓇᐅᓂᖓᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ, ᑖᓐᓇ ᐱᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᒫᔾᔨ 12, 2019-ᖑᑎᓪᓗᒍ.

ᓱᕈᓯᒃᑯᕕᖕᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᐊᖃᖅᑕᖅᑐᕕᓂᕐᓄᑦ ᓱᓕᓂᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᐅᔪᖅ, ᐊᖏᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᔪᐊᖓᓄᑦ ᑐᕉᑐᒧᑦ ᑎᓯᐱᕆ 15, 2015-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᖅᑐᑦ 16-ᓂᒃ “ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᐃᓕᓴᐃᕕᐅᔪᑦ ᓴᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒡᔪᐊᒥ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᖕᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ.”

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓴᓇᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐲᔭᐃᒐᓱᐊᕈᑕᐅᓪᑎᓗᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 2000, ᑲᓇᑕ ᓴᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ. ᓱᓕ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᒃ $1.4 ᒥᓕᐊᓐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᓐ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐊᑐᓂ $15,800-ᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᓐ.

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᒥᒃ, C-91, ᐃᒃᓯᓐᓇᐃᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ.

ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑖᒃᓯᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᓱᕐᕌᖏᑦᑐᑦ, ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᖕᓄᑦ, ᐊᔾᔨᒌᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑑᒐᓗᐊᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ. ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ 1990, ᑐᓐᖓᕕᒃᑰᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᖏᕈᑎᖓᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᑲᓇᑕ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓪᓗᓂ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓪᓗ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕ ᑐᓐᖓᕕᒡᔪᐊᑎᒍᑦ ᐃᓕᓯᖁᓪᓗᒍ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ, ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᓂᒃ.

ᓄᓇᕗᑦ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᐹᖑᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᒋᐊᒃᓯᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᖏᓪᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓃᓪᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᖁᓕᓄᑦ. ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓂᑯᑦ 2016-ᒥ ᓈᓴᐃᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᖏᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᖑᒐᔪᓚᐅᖅᑐᖅ $22,523. ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᐅᖏᑦᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᖑᒐᔪᓚᐅᖅᑐᖅ $101,494.

ᒪᑭᒋᐊᖅᑕᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᕗᑦ $175 ᒥᓕᐊᓐᓂᒃ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᒥᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᖁᑎᖏᑦ. ᒪᑭᒋᐊᖅᑕᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕈᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖃᑦᑕᓕᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ. ᑕᐃᒪᓐᖓᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᒪᑭᒋᐊᖅᑕᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐅᓄᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᑭᓐᖒᒪᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ.

ᒪᑭᒋᐊᖅᑕᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᕗᑦ ᐱᔨᑦᓯᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕈᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᐃᔾᔪᑎᓄᑦ, ᒪᓕᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓱᕈᓯᓛᓕᕆᔾᔪᑎᑦ, ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᑦ ᓴᓇᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᓯᕗᒧᐊᑦᑎᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑎᑦᓯᓂᐊᕐᒪᑕ, ᑐᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᒃᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᕗᖓᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖓᑕ ᐃᓗᐊᒍᑦ.