ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᓄᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᕖᑦ?

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓ (ᑐᓐᖓᕕᒃ) ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑮᖅᑲᐅᔪᑦ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᐊᓐᖑᑎᑎᑕᐅᓯᒪᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᓯᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᒧᑦ ᑏᓰᒻᕙ 12, 2016. ᐃᓄᐃᑦ 16-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᑏᓰᒻᕙ 12, 2016-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᑉᐸᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᓂ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᒍᑕᐅᔪᒥᒃ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᓯᓂᖏᓐᓂ. ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᒋᐊᖁᔭᐅᔪᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓄᑦ ᐅᕗᖓ www.tunngavik.com ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᖔᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓂ ᑕᒻᒪᕐᓯᒪᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ.

ᐅᑉᐱᕈᓱᒃᑯᕕᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᓂᐊᕐᓂᕐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒥ ᑏᓰᒻᕙ 12, ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᖃᑕᐅᓇᓪᓗ, ᐱᔾᔪᑕᐅᒐᔪᑦᑐᖅ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᖃᑕᐅᓐᖏᓂᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᓂ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᒍᒃ ᓄᓇᑦᓯᓐᓂ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᓯ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᕕᑦᓯᓐᓂ. ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᖃᑕᐅᒍᒪᔾᔪᑎᓂ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ ᑕᒻᒪᕐᓯᒪᓂᖓᓂᒃ. ᐅᖄᓚᕕᒋᔪᓐᓇᕐᒥᔭᑦ ᒫᒡᒍᓚᑦ ᑯᓱᒐᖅ ᑲᖏᕐᖠᓂᕐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 867-645-5400 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᒧᑦ 1-888-236-5400. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒍᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᖕᒥᓄᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᐊᓕᖕᓂᒃ.

ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᔪᓐᓇᕐᕕᓖᑦ ᐆᑦᑑᕝᕙ 28, 2016-ᒧᓄᑦ ᐊᓐᖑᑎᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᒍᒪᒍᑎᒃ.

-30-
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᒥᐊᓕ ᕕᐅᒪᓐ
ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 979-6554
ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ: 1-844-979-6554

www.tunngavik.com

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᓕ:
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑦ:
ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: