ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᑦ

ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ

ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑎᔨᖏᑦ

ᓄᓇᕗᑦ  ᑐᙵᕕᒃ  ᑎᒥᖓᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

 

ᐊᖓᔪᖄᖃᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦᑕ (NTI) ᐃᑲᔪᖅᑎᖓᓐᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᓂᕐᒧᑦ − ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖅᓴᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓗᓂ ᐃᓄᓕᕆᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ, ᖃᓄᐃᓕᖓᒍᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖃᓂᒡᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᖓ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᒃ. ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᖢᓂᓗ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᕕᒋᔭᖓᑕ ᐃᓗᐊᓂ. ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᖢᓂᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᕗᒥᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ/ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓗᓂᓗ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖓᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒡᓗ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ.

 

ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᑦ; ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᓯᒪᒋᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᑎᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥᑦ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᑎᓪᓗ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᓯᒪᒍᑎᖃᕐᓗᑎᓪᓗ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ (2) ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᓗᑎᑦ, ᐸᕐᓇᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓗᑎᓪᓗ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᒃ. ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᑎᑎᖃᑎᒍᑦ ᖃᓪᓗᓇᐅᔭᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑐᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᕐᓗᑎᒡᓗ ᑖᒃᑯᑎᒎᓇ ᐅᖃᐅᓯᓂᒃ. ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᓪᓗ ᑎᒥᐅᔪᓂᒡᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓇᕐᓗᑎᓪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒡᓗ ᐃᖕᒥᓂᒡᓗ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᒐᔪᒡᓗᑎᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᑐᑭᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓗᑎᓪᓗ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ, ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂᒡᓗ. ᐱᓕᕆᔨᑖᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᖏᕈᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᒪᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᒍᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐋᑎᑯ 32−ᒦᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕᓗ ᐱᓕᕆᒍᓯᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᓯᐊᕐᓗᓂᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᔨᑖᕆᔭᐅᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᖏᕈᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ.

 

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑎᖃᖃᑦᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖓᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᖄᑕᐅᕐᕈᓐᓇᖅᑐᐃᑦ

 

ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᖓ ᐱᒋᐊᖅᑳᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ $$101,926.00 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ (ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᖅᓴᐅᓗᓂ ᐊᔪᖏᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ) ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᑏᑦ ᐊᑐᐃᕐᓇᐅᔪᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᖏᓐᓄᑦ ᒪᓪᓕᒡᓗᑏᑦ ᑕᒻᒪᑯᓄᖓ ᐋᕿᒃᓱᕐᑕᐅᑎᐊᕐᓯᒪᔪᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᐅᔪᓄᑦ ᐃᓐᓇᕐᓯᐅᑕᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᖃᖓᒍᑕᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓗᓂ.

 

ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑐᖅᑎᒍᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᑲᔫᑎ ᑎᒍᓯᔾᔪᑎᒧᑦ ᐃᓪᓗᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓗᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎ $27,600.

 

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕈᓐᓇᕐᑐᑎᑦ ᐃᑲᓇᐃᔭᑦᓴᐅᑉ ᐱᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᓪᓗᑏᑦ: 

 ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0G0

ᐅᖄᓚᐅᑎᑖ: 867-645-5440

ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-645-5414

ᒪᑐᕕᑦᓴᖓ ᐅᓪᓗᖅ: ᐋᒡᒋᓯ 12, 2022

 

Download (PDF, 178KB)