ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᑦ

ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ (ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᑕᑯᖅᓴᐅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ)

ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ

ᐱᓕᕆᕕᐊᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ

ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ, ᓄᓇᕗᖅ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᑕᑯᖅᓴᐅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ

ᐃᓱᓕᕝᕕᐊ ᑎᑭᐅᑎᓗᒍ ᒫᑦᓯ 31, 2024

ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᓗᒍ ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐊᑦ, ᐊᓯᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑲᖏᓐᓄᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᐅᕙᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂ, ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᒪᖅᑭᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᓯᕗᒻᒧᒍᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᔾᔪᑎᒃᓴᐅᓗᑎᒃ ᐊᒃᑐᐊᔪᑦ ᒪᑯᓄᖓ ᐊᓯᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᑕᕋᖏᓐᓂᒃ ᐅᑯᓇᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᐅᕙᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂ. ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᑎᑕᖁᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑲᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᓂᒃ ᑐᖓᑎᒋᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᑦ ᓯᕗᒻᒧᒍᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᓇᓂᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᑕᕋᖏᓐᓂᒃ ᐅᑯᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᐅᕙᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖃᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓗᕕᓂᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐱᓕᕆᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᕐᓗᓂᓗ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐃᒪᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᕐᓗᓂᓗ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᓄᐊᑎᒍᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᒻᒪᕆᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᖄᖓᒍᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᓂᒃ. ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐱᔭᒃᓴᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᔪᑦ ᐱᓕᕿᐊᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ. ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᒪᓕᖁᔭᐅᔪᖅ ᑎᓕᔭᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᐳᓛᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᓂᒋᑦ ᐅᖃᓕᒫᖃᕐᕖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᓇᒃᐸᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒍᒻᒥᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂᓗ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᑎᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᓂᒋᑦ ᖃᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔪᓐᓇᕐᒪᖔᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᑭᓯᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᐃᓕᖓᔪᓂ ᐊᑕᔪᑦ.

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐃᓂᒃᓴᖅ ᐃᖃᔪᕈᑎᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ, ᐱᓕᕆᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᑦᑎᓗᓂ ᑐᑭᓯᒍᑎᒃᓴᓂᒃ, ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᕐᓗᒋᓪᓗ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᖃᐅᔨᓇᒃᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓕᐅᕐᓗᒋᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑲᐅᑎᒋᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᐅᓂᒃᑳᓂ, ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᑦ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᓗᑎᒃ, ᐃᒪᓐᓇᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᐅᓪᓗᔾᔨᓗᓂ ᑕᒪᑦᒧᖓ ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᑕᕋᖏᓐᓄᑦ.

ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐊᕈᕕᑦ ᖃᐃᖁᔭᐅᓗᑎᑦ; ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓕᖁᓯᒃᑯᑦ ᐱᓪᓗᕆᒃᓗᑎᒃ ᐃᒪᓐᓇᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ−ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᑎᓪᓗ ᓴᖏᔪᒥᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ, ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᑎᑦ ᐃᒪᓐᓇᓗ ᐊᔪᖏᓪᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ. ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᑎᒍᒻᒥᔭᕆᐊᓕᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂᓗ ᓱᑲᔪᒥᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖃᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᓐᓇᓗ ᐃᓕᖁᓯᖃᓕᕐᓇᖅᑐᒥ ᐊᒃᓱᕈᐊᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓂᐊᕆᐊᓕᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᐅᓪᓚᑭᑕᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᑐᖃᕆᐊᓕᒃ ᖁᑦᑎᒻᒪᕆᒃᓗᑐᓂᐃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᓂᖃᕐᓗᓂ (Bachelor’s degreeA) ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᔾᔨᑲᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᑦᑎᓯᒪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖕᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐅᕝᕙᓗ ᓇᒻᒪᒐᔭᖅᑐᓂᒃ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖃᕐᓗᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᓗᓂ. ᐊᔪᖏᓪᓗᓂ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᐊᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᓕᒃ. ᐱᔪᒪᔭᐅᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᖏᕈᑏᑦ.

 

ᐱᔪᒪᔭᐅᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᖏᕈᑏᑦ.

ᐱᒋᐊᕈᑎᐊ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᒐᕿᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐃᒪᓐᓇ ᐊᖏᓂᓕᑦ $94,602.00 ᐅᑭᐅᓂᒫᒧᑦ (ᒪᓕᒃᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᓂᐊ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᕆᓂᐊᖅᑕᖏᑦ) ᐃᓗᐃᑦᑐᒥᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖅᑖᕐᓗᓂ ᐃᓚᒋᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓄᖅᑲᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ ᐃᑦᑑᓗᐊᓕᕐᓂᐊᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑎᒍᑦ. ᐊᒥᓱᓄᓪᓗ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ.

ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᓴᒃᒥ ᐃᑲᔫᑏᑦ $27,600. 

ᐃᓗᐃᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᐅᖃᕐᕕᒃᑭᑦ ᐅᑯᐊ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ, ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗ X0C-0G0

ᐅᖃᓘᑎᐊ: 867-645-5440

ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ 867-645-5414

ᖁᐅᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ ᐅᑉᓗᐊᑕ: ᕕᕝᕗᐊᕆ 3, 2023

ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᔾᔪᑎᕗᑦ: ᐃᓄᖕᓄᑦ ᒪᑭᒪᐅᑎᒃᓴᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᓂᓪᓚᐃᓂᒃᑯᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᑦᑎᒍᑦ.

Download (PDF, 108KB)