ᒫᓐᓇᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑕᐅᓯᐊᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐅᒥᖕᒪᒃᑑᖅ

Story of Perry River

ᑖᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓂ ᒪᒃHᐊᒑᖅ ᒪᒃᑯᓚᐅᖅᑑᒃ ᐊᐃᑉᐸᕇᒃ, ᐅᑭᐅᖃᓚᐅᓐᖏᑑᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕙᑎᓂᒃ, 1967 ᐅᐱᕐᖔᖓᓂ. “ᐱᐊᕋᓛᖃᓚᐅᖅᑐᒍᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕ ᓯᖓᐃᓪᓗᖓ,” ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐋᓂ. ᑕᒪᒃᑮᒃ ᐃᓚᖏᒃ ᐅᒥᖕᒪᒃᑑᖅ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᓄᓇᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᔫᓕᒃ (Queen Maud) ᐃᑭᕋᓴᖓᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᑕᕆᐅᖓᓂ, ᑕᐃᑲᓂ ᓂᐅᕕᖅᑎᒃᑯᑦ Hᐊᑦᓴᓐ ᐸᐃ ᑲᒻᐸᓂᒃᑯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᒥᓂᕐᒥᒃ ᓯᕗᓂᐊᓗᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ 1926. ᑕᒫᓂᒥᐅᑕᑦ – 75-ᓃᒐᓚᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑕᖏᕐᓗᑎᒃ, 1950-ᖏᓐᓂ – ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ ᐃᖏᕐᕋᖃᑦᑕᕐᓱᑎᒃ, ᓄᓇᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᓴᓐᓂᖓᔫᑉ ᑰᖓᓄᑦ (Back River) ᑐᑦᑐᓯᐅᖅᑐᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕆᐅᕐᒧᑦ ᓇᑦᓯᓯᐅᖅᑐᑎᒃ. ᐊᓯᖏᑐᑦ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᐅᒻᒪᑦ, ᐃᓕᓐᖓᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓱᖏᐅᑎᓯᒪᓕᖅᑐᑎᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᖅᑎᑯᓐᓂᒃ Hᐊᑦᓴᓐ ᐸᐃ ᑲᒻᐸᓂ, ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᔭᓂᒃ ᖃᑯᖅᑕᓂᒃ.

perry-river-12
J.C. Jackson / Canada. Dept. of Indian and Northern Affairs / Library and Archives Canada / e010674360