ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᔅᓴᐅᒐᔭᖅᑐᒥᑦ

ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨᖏᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᕿᓂᕐᖓᑕ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᔅᓴᖓᓐᓂ/ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᖅᓯᔾᔪᑎᒥᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒨᖓᔪᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᓛᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᑦᑎᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᓂᒃ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᕐᓄᑦ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᐸᕐᓇᐸᓪᓕᐊᒻᒪᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ,

ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᓕᕆᔨᓂᒃ.
ᑖᓐᓇ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ, facebook−ᑯᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᓅᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓄᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᑦᑎᓐᓄᑦ. ᖃᖓᒃᑰᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᔅᓯᐅᕋᑦᑕ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᑕᓕᓐᓂᒃ:

• ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑐᖃᒥᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓂᕐᓂᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑎᑭᑦᑐᒍ
• ᐃᓅᓱᑦᑐᑦ ᐱᒃᑯᓇᖅᑐᖅ? ᐊᔪᕐᓇᖏᑉᐸᑦ? ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᔅᓴᐅᔪᑦ?
• ᑐᑭᓯᔭᕐᓂᖅᑐᒥᑦ
• ᐃᓅᓱᑦᑐᓅᖓᔪᓂᒃ?

ᑭᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᒻᒪᖔᖅ

ᑕᑯᒥᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᐅᑭᐅᓕᓐᓄᑦ 12−ᒥᑦ – 15−ᒧᑦ.

ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ:

ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᖁᔭᐅᔪᑦ:

I. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖃᕐᓗᓂ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ: a) ᐱᓪᓚᕆᓐᖑᐊᖑᔮᕐᓗᓂ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᓯᒪᓂᖓ; ᐊᒻᒪᓗ, b) ᐅᖃᐅᓰᑦ “Career Awareness Camps,” ᐱᑕᖃᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖓᓂᓪᓗ.

II. ᑎᓴᒪᕐᔪᐊᖑᓃᑦ ᐊᒥᐊᖃᕐᓗᒍ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ: ᖁᓛᓃᑦᑐᑦ ᒪᓕᑦᑕᐃᓐᓇᕆᓗᒋᑦ: a) ᐊᒥᐊᖃᐅᑦᑎᐊᕐᓗᓂ; ᐊᒻᒪᓗ, b) ᕿᓐᓂᖅᑕᓂᑦ ᖃᑯᖅᑕᓂᓪᓗ.

III. ᒪᓕᔾᔫᒥᓗᓂᓗ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓐᓂ

IV. ᓂᖏᖅᑕᖃᑦᑕᕋᔭᓐᖏᑦᑐᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ

ᐊᒥᐊᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᕈᓘᔭᐅᓗᑎᒃ ᑎᑎᖅᑲᖏᓪᓗ ᐊᖏᓂᖏᑦ

ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᕈᓘᔮᓗᓐᓂ ᐊᒥᐊᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᕌᖓᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑲᓇᑕᐅᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖏᓐᑦ, ᑎᑎᖅᑲᖏᓪᓗ ᑖᓂᖅᑐᖅᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ.

ᐱᔪᓯᐊᔅᓴᖓ…

$5,000−ᓂᑦ ᐱᔾᔪᓯᐊᖅᑖᕋᔭᖅᑐᖅ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ.
ᒪᕐᕉᓂᑦᑕᐅ ᐱᔾᔪᓯᐊᖅᑐᖃᕋᔭᕐᒥᔪᖅ $1,000−ᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᑐᓂᓯᔪᒥᓂᕐᓂᑦ.

ᒪᑐᕕᔅᓴᖓ:

ᑎᑭᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖓᓐᓂ ᓅᕖᑉᐱᕆ 26, 2021.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ

Download (PDF, 95KB)