Pivalialigiyit Havakviit

Nunavut Tunngavik Nanminilgit tapkuatlu GN-kut angiqatigiktut, tapkuat Nannut amigaitni naamakniinik Nunavutmi

(Mai 31, 2010 — Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Nanminilgit Tuklia-Angayuqaq Maniliginiqmut Raymond Ningeocheak uplumi tuhaqhityutigiya ikayuqtuiniqminik taphuminga Nunavut avatiliginiqmut minihitauyuq Daniel Shewchuk atugahuaquini titigaqahiutiqungitni tapkuat nannut tapkununga ‘angutikhat taiyauhimani ihumalugiyauni’ malikhugit tapkuat Angutikhat Nungutnahuquqtut Piquyat.

Tamna atugahuaquniq talvangat 2008 titigaqtauni tapkuat nannut taphuminga ‘angutikhat taiyauhimani ihumalugiyauni’ tatya ihumagiyauyut tapkunangat kavamatuqatkut avatiliginiqmut minihitauyuq Jim Prentice. Pikpat tamna atugahuqauyuayuq atugauliqat kavamatuqatkut kavamait pivaliatitiyalgit aulatyutikhanik upalungaiyautinik tikitniani 2014.

“Pihimayagigapta atuttiaqtunik nannut aulatyutainut havagutinik atuqtunik taimangat 1970-ni tapkuat pityutauyut nannut amigaitni Nunavutmi malguipyakhugit amigaiqpaliqni. Ahiguqhimaitpat, ihuaqhinahuangitlugu.” uqallaktuq Ningeocheak.

2008-mi Uataani Hudson Bay Katitlugit Angunahuaqtaulat ikiklivaliqtut 58-8. Hulittauq Matyi 2010-mi Katitlugit Angunahuaqtaulat ikiklivaliqtut tahamani Baffin Bay nannut amigaitni talvangat 105 talvunga 65 tapkunani tuklikhani hitamani ukiuni. Tapkuat aulatyutinut havagutit atuqtut pilagutauyut qanugilikalakniinik kitutliqak ihumalutauyut.

“Ihumaluginiqpagiyaga nannunuty tamna ilihimayauniinut pilgui tapkuat Inuit angunahuaqtit tapkuatlu kavamatkut uumayuligiyi. Tatya angiyumik pilguqaqmat tapkuak akungani qaplunaanit ilihimani Inuitlu ilihimani. Ila pityut takuyumayaga tapkuat kavamatuqatkut havakti avatiliginiqmut ilauttaqniinik pinahuaqnilu piqaqnit pilguiyagahauqni tapkuat Inuit ilihimani qaplunaatlu tuhagakhai nannut amigaitniinut.” iniqtigutigiya Ningeocheak.

-30-

Tuhaqpaligumaguphi:

Franco Buscemi

Hivuliqti Tuhaumatyutinut

Nunavut Tunngavik Nanminilgit

Hivayauta: (867) 975-4939 Akiittuq: 1-888-646-0006

www.tunngavik.com