Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kut pinahuaquqpiaqtai kavamatkut katuhititniinik tapkuat maniktakhai Nunaqaqaqtut Mamihautit Havagutai

(Matyi 30, 2010 – Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Nanminilgit Angayuqanga Paul Kaludjak atugahuaquqpiaqtai Kavamatkut Kanatami kayuhititni maniktakhat tapkununga Nunaqaqaqtut Mamihautit Havagutai (AHF).

Piqaqniaq igininaqtumik qanigutaunianik unnukhaq talvangat 7 unnuliqat talvani Katimaviatni Maligaliuqtiqyuat tapkununga qanugitniinut tapkuat Nunaqaqaqtut Mamihautit Havagutai.

“NTI-kut ilittugiyai ihugamut aktuani ihuaqutailu tapkuat maniktakhat tapkunangat Nunaqaqaqtut Mamihautit Havagutai pihimani tahapkununga Inuit Nunavutmi tahapkunungalu amihunut Nunaqaqaqtunut Métis-lu quyagitnaq Kanatami. Tapkuat maniktat tuniuqaqtauhimayut Nunavutmun pilagutauyut tapkununga 12 atuttiaqtunut havagutit aulaniinut piqaqtitniilu piyaqaqpiaqtut ikayugutit aulaqtitauplutik ilihagiaqhimayuminiqnut ilihaqtunut ilagiyainutlu, ilagiyat tamna NTI-kut aulavaktat.” Kaludjak uqaqtuq.

Nunaqaqaqtut Mamihautit Havagutai piqaqtitiyut maniktakhanik havagutainiklu tapkuat 12 havanguyut tahamani Nunavutmi atugahuaqtitniinut mamihaqniq, tutqikhaqniq atugahuaqtitnilu ikayuqtuqnilu aulaqtitauplutik ilihaqhiaqhimayuminit ilihaqtut nunalitlu atutqikhalanik mamihaqniqmut pityuhiqnut pinahuaqhimaninik atuqpakhimayut timaitnut, aqnaqniaqtauninut angutihiuqtauniinut, ihumaitnut, ilitquhinut, ukpiqniinutlu ihuinaqtauvakninut tahapkunani aulaqtitauplutik ilihaqvikni havagutaini, ilautitlugit kinguvaginut aktuani.

Maniktakhai tahapkuat Nunaqaqaqtut Mamihautit Havagutai nungutniat Matyi 31, 2010. Una pityutauniaq nutqaqtitni tikitlugit 131 nunaliuyuningaqhimayut havanguyut atuni tamaitni nunaqyuanguyuni nunatagauyunilu Kanatami.

“Amihunut Inuit, tapkuat 12 havagutit pihimayavut tahamani Nunavutmi piqagutauyut hivuliqmik pivikhainik mamihaqpalianiqmut. Tapkuat ilikulaqni Nunaqaqaqtut Mamihautit Havagutai ihuaqutauhimayut tapkuat atuttiaqniinut tahapkuat havagutit. Tapkuat nunalikningaqhimayut havagutit pilagutauyut qanuqtut nakuuniqhamik kivgaqtuqniagiakhai kivgaqtugaqtik. PKatuhipkagiaqaqtavut tautukni nunaliptingni hugiaqhimayavut taimatut.”

-30-

Tuhaqpaligumaguvit:

Franco Buscemi

Hivuliqti Tuhagutiliginiqmut

Nunavut Tunngavik Nanminilgit

Hivayauta: (867) 975-4939 Akiittuq: 1-888-646-0006