Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kut Niguaqtitiniat Malguknik Tukliuyuk-Angayuqamut Havanginik

NR 10-37 VPS INUIN – For Immediate Release

(Aktuupa 4, 2010 — Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Nanminilgit Ataniuyuq Niguaqniqmut Havakti Lori Idlout tuhaqhittiyuq uplumi tapkuat NTI-kut niguaqtitiniat malguknut tukliuyuk-angayuqamut havanginik Tisaipa 13, 2010.

Tamaqmik tukliuyuk-angayuqamut havangi kivgaqtuiniak talvani NTI-kut Katimayini Katimayiuyunut. Kinguagut niguaqaqtitlugit, tapkuat NTI-kut Katimayit tiliuqniaqtat tamna takhiyuk uuktuqtuk naliaknut havanginut Ikhivautalik tapkununga Nunavut Inuliginiqmut Pivaliatitiyit Katimayit tamnaluniit Ikhivautalik tapkununga Inuit Uumayuliginiqmut Uqauyit Katimayinut.

Niguaqtut niguagiaqakpata, uqautiyauniat niguaquyaulutik malguknik uuktuqtuknik tahapkunangat atiinit takukhauyunit niguagutikhani.

Pilaqtut uuktugumayut Kanatamiutauyalgit, 16-nik ukiuqaqlutik, atiliuqhimalutik malikhugit tapkuat Nunavutagutinut Angigutit.

Niguagakhanut titigaqvit taphumunga niguaqnamut malguknut tukliuyuk-angayuqamut havanginut piyaulat talvangat Ataniuyuq Niguaqniqmut Havakti, Nunaliuyuni Kivgaqtit Havaktit, talvangatluniit NTI-kut qagitauyakkuvianit.

Uuktuqtut tunihiyalgit titiqanik niguagakhaliuqtauniqmingnut talvunga Ataniuyuq Niguagutinut Havaktimut aniguqniahaqtitlugu 5 uplukkut nunaliuyut upluqhiutagut talvani Nuvipa 5, 2010. Uuktuqtut havalgit atuqpiaqtitniinik tapkuat niguagutikhaliugutit titiqat piyauniinik. Tapkuat niguagutikhaliugutit titiqat piyaungitpata kiklikhaani, tamna niguagakhauyumayuq uuktuqataupkagaulaittuq talvani NTI-kut Niguaqniani.

Uuktuqtut ahivalaqtut niguagakhauniqmingnik titiqanit tikittiqlugu 5 uplukkut nunaliuyut upluqhiutagut talvani Nuvipa 8, 2010.

Niguaqtit niguagiaqtuqpagilat Tisaipa 6, 2010, titiqatigutlu niguaqtitaulaqhutik.

-30-

Tuhaqpaligumaguphi:

Lori Idlout
Ataniuyuq Niguaqniqmut Havakti
Hivayauta: 1-866-222-1979