Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kut Havitiyut Nunavumi Hanayakhanik Ilaguinauniganik Unipkaamik

(October 21-mi 2020-mi – Iqaloktutiami, Nunavumi) Nunavut Tungavik Timiuyuq (NTI) havitiyut Nunavutmi Hanayakhanik Ilaguinauniganik Unipkaamik ublumi, hivuliq iluingaumayuq ilituqhaut hanayakhanik Nunavumi ihumagilugit ilagiyait Kanatami. Tamaini hanayakhani havakviuyunik ihivriuqniginik, Nunavut paaqhimayut agiyumik ilaguqaqniganik nainaiyaraagat ukunani kanatami atuqtunik.

 

Unipkaaq ilituqhaiyuq aalatqiinik hanayakhani atuqarumayauyunik ukunigalu iglukhanik, qaritauyaliqiyutinik, munaqhijutinik, alruyaqtuutini aulajutinik, tulaqtaqviuyunik, qayaqaqviuyuniklu. Ilituqhaut takuupkaiyuq Nunavumi hanayakhat ihuaqatagitut, iligakpakhutiklu, piqagituluniit ihumagikpata Kanatamiutanit atuqtauyunik.

 

“Nunavumi Inuit tuukhigitut ajikutaqagitumik pitiarunmik. Apiqhiyugut ajikutainik qanurinigini hanayakhat ikayuutilu aalat Kanatamiutat nahuriyainik humiliqaa nunaqyuami.” Uqaqtuq Aluki Kotierk, Ikhivautalik NTI-kuni. “Agitilaaga uuma ilaguinauniganik aqliknagituq Nunavumi Inuinaqnit: inuuvigiyaqut ublutuaraagat. Ilaguinauniga ayuqhautauyuq pivaalirutikhaptikni, umiktiriagani aturiaqaqtuq havaa haimaqhaqniqmi”

 

Ilagiyaani amigainigini ilituqhagauyut 55-guyut hanahimayunik ilituqhijutijnik, unipkaaq uqatiaqtuq inuuvigiyauyuq una ilaguinauniganik Nunavumi Inuinaqnit. Piqaqpalaaginiga nakuuyunik hanahimayunik aanirutaulaaqtut ihumagiyauluaqtuni Nunavumi Inuinaqnit ajikiiliqniginik inuutiaqniginiklu, manikhaqhiurutiniklu atuqtakhanik, niqinik ataniqturiagani, KALAKYUAQNIQ-19 upalugaiqhimaniqmik.

 

Kiguliqmi tatqiqhiunmi, kanatami kavamat uqariiyafaaqtut umiktiriagani Ukiuqtaqtumi Nunaqaqaqtulu hanayakhainik ilaguinauniganik ilagiyaanik kavamaqaqviuyumit uqautauyumik.

 

“Uvuna unipkaakut, taja qauyimaliqtugut agitilaagani Nunavumi hanayakhani ilaguinaunigani. Taja kanatami kavamat ikayuqatauyariaqaliqtut Nunavumi Inuinaqnik manikniklu atuqtitilutik piyaagani uqariiyaqtamiknik,” uqaqtuq Kotierk. “Inuinait upalugaiqtut havaariyagani una aturiaqaqtut havaaq Atuamiutalu (Ottawa).”

 

Naunaitiaqtut unipkaamit:

 

  • Nunavut amigainiqhanik iglumiuyuniitunik inikhaqatiaginiginik Kanatami, amigainiqhauvlutiklu ilagiyaini igluni hanayariaqaliqniginik (siksiiqtuqlugu amigainiqhanik kanatami amigainiqhanit).
  • Nunavut ikiniqhanik havaktiqaqtut atuqtuniklu aaniaqvikmi iglinik atuni inugiaqnigani nunaqyuami (1, 095 inuit atuni igliq, ihumagikpat kanatami amigainigit 409-gutilugit).
  • Kayumikniqhaq atulaaqtuq qaritauyaliqijut qahaktuq Nunavumi iinik (8) amigainiqhani kayumiitqiyauyuq Kanatami tamianit amigainiqinit atuqtuni.
  • Nunavut aviktuqhimayutuaq ukiuqtaqtumiluniit turaaqvikhamik tuutqumavikhanik igilraaqnitanik inuujuhiqnikluniit havakviuyumik.
  • Qanituani napaini amigainigini nutaqat inuuyut Nunavumi Inuinaqnut nutaqiuqtitauyut Hivuraani aaniaqvikni, amigainiqhalu aaniarutauluaqtunik munaqhijutit aturiaqaqtut ahiani ukiuqtaqtuup.

 

Ukuniga Nunavut Tungavik Timiuyumik

 

Nunavut Tungavik Timiuyuq (NTI) timiuyuq kivgaqtuiyut ukiuqtaqtumi 33-tausinik Inuinaqnik ihumaqhuutainiklu ilagani Nunavumi Agiqatiriigutip. Inuinait 83%-guyut amigainiqit Nunavumi inugiaknigini. NTI-kut ataniqtuqtauyut Katimayinit Hivuliqhuktinit vutiqtauyunik Inuinaqnit 16-nik ukiuqaqtunik agayukhiuqyunilu. NTI-kut ihuaqhaiyit munarivlugilu Inuit havaariyait uqautauyunik Nunavumi Agiqatiriigutauyumi pipkaiyulu kanatami ukiuqtaqtumilu kavamauyut havaariyaagani havaariyakhatik.

 

-30-

 

Hivuniqhivaalirumaguvit, uqaqvigijavat una:

 

Karen Flaherty
Ikayuqti Hivuliqhuqtimik Tuhaumajutiliqiyini
Nunavut Tungavik Timiuyumi
Hivayauta: (867) 975-4900 Akiitumik: 1-888-646-0006
@tunngavik.com -mi

Qungiakhami:  www.tunngavik.com -mi