Pivalialigiyit Havakviit

NTIkut Katimakatigiyait Ikaluligiyit mikhaanut Tugaaliit

Nunavut Tunngavik Angayukaak Tuklia James Eetoolook ublumi ukaktuk NTIkut katimakatigihimayait Munagiyit Ikaluligiyit ikpakhaani munaginahualugit maligaliugutikhait ihumagiyait kitkanit tugaaliit munagikatigiigutikhait ilaukatauyut, ilauyut NTIkut, Nunavumi Umayuligiyit, Kavamatkut Nunavumi ovalo DFOkut.

Katimayut hivuliuyut malgunit katimaniaktut paknaiyakhimayainik aalanut nuutitigutikhait akigaktuitjutikhainut NTIkut tunihimayait DFOkut ukiumi, nani DFOkut nutkaktihimayait nunakyuami niuviktigutikhait tugaaliit tugaangit ukakatigihimaitumik Inuit ovaluniit ukaklugit angigutainik. NTIkut angihimayut nutkaktilugit akigaitjutikhait Junemi, 2011, nani DFOkut angihimaliktut ilaukataulutik katimatjutikhainik, kilamik ukakatigilugit Inuit mikhaanut angigutaanut tugaaliit umayukhiugutikhait ovalo niuviktigutikhait. Munagikatigiit ilaukatauyut katimayuni ukakatigihimayait maliktakhainik ovalo munagiyakhainik tugaaliit munagitjutikhainik.

“Angikhutik ilaukatauniaktut katimakatigilugit Inuit hamunga, DFOkut takupkaiyut ikpinaginiaktait maligaliugutikhainik munagiyauyut umayukhiugutikhait inminiigutikhainik Inuit pikaktut ataani Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut,” ukaktuk Eetoolook.

Katimatitlugit, NTIkut ukaktut ihumagiyainik mikhaanut nakuutjutait DFOkut kauyimayatukangit ikayugutikhait atuktainik munagitjutainik angigutaanut. Munagikatigiit ilaukatauyut ukakatigiiktut munaginahualugit hapkoa ihumaalugiyait.

DFOkut tuhaktihimayutlu nunakyuami niuviktigutikhait, pipkaihimayait ilaukatauyut paknaiyalilutik aipaanut CITESkut katimakpata ukiumi 2013. Eetoolook ukaktuk NTIkut ovalo DFOkut angikhimaliktut havakatigiilutik mikhaanut CITES atugutikhainik piyaanganik niuviktigutikhait umayut ilangit piniaktut malilugit ikpinagiyainik maliguitkhait tamaktitailigiyiit ovalo ikayuguitkhainik Inuinut.

Aipaa katimaniaktait kitkanit tugaaliit munagikatigiigutikhait ilaukatauyut piniaktut Iqaluni August 10mit 11mut ovalo kaipkaniaktait ilaukatauyut NTIkunit, Inuit Umayuligiyit Ikayuktiit Katimayiit, Aviktukhimayut Umayuligiyit, NWMBkut ovalo DFOkut. Aipaani katimaniaktut kungianiaktut munagikatigiinut tugaaliit.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: