Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kut quyagiyat Kanataup naamaginia tapkuat United Nations-kut Uqaqtat tapkununga Piyungnautit Nunaqaqaqtut Inuit

(Nuvipa 12, 2010 — Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Nanminilgit Angayuqangulaktuq, Jose Kusugak quyagiyai tapkuat Kavamatkut Kanatami uplumi titqatigut naamagini tapkuat United Nations-kut Uqaqtat tapkununga Piyungnautit Nunaqaqaqtut Inuit.

“Ihumaginagaptigu tapkuat Kanatami piyukhauni hivuligahuaqni havangiyai tapkunani hilaqyuami ilauyunut piplugit Nunaqaqaqtut pityutai.” uqaqtuq Kusugak. “Kinguagut tapkuat kavamatkut ikayuqtungitqaqtitlugit tapkuat uqauhit 2007-mi uvagut, piqatigiplugit ahii Nunaqaqaqtut timiuyut, pitqunahuaqhimayavut tapkuat Kavamatkut Kanatami angigiqniinik, pivaliahimayut havattiaqhimayutlu pityuhit ikayuqtuqnilu tapkuat uqauhit. Uplumi quyaqpiaqtunga tautukhugit Kanata pinahuaqliqnia pitquyauyunik naamagininiklu tapkuat uqauhit.” uqaphaqtuq Kusugak.

Tapkuat uqauhit piqaqtut qaphinik naunaipkutaqnik tapkuat pinguqtitniinik atuttiaqtunik ikayuqtigittiaqtuniklu piqatigikniinik tapkuat Nunaqaqaqtut inuit Nunaqyuatlu ilautitlugit ayyikkiktitni, katutyiqatigikni, ukpiqnalaqni atauhiqmiklu naalattiaqatigikni.

“Tautuktaga una nakuuyumik pityuta; tautuktaga una pinahuaqpiaqniqmik piguqhainiq nakuuyumik havaqatigikniq piqatigikniqmik pinahuaqpiaqniqmiklu havakniq ikayuqtigikhuni ihuaqhinahuaqniinik tapkuat pityutit nutqangainaqtut atuliqpiaqtaunikhagaluangi tapkunani Nunavutagutit Angigutit.” uqaqtagutigiya Kusugak.

-30-

Tuhaqpaligumakpat:

Franco Buscemi
Hivuliqti Tuhaumatyutinut
Nunavut Tunngavik Nanminilgit
Hivayauta: (867) 975-4939 Akiittuq: 1-888-646-0006
fbuscemi @ tunngavik.com