Pivalialigiyit Havakviit

(English) Nomination Period Opens for President, Vice-President Positions

(Nuvipa 1, 2010 — Iqaluit, Nunavut)     Nunavut Tunngavik Nanminilgit Ataniuyuq Niguaqtu=itiniqmut Havakti Lori Idlout tuhaqhityutigiyai tapkuat Niguagakhaqhiuqniqmut Pivikha niguaqnaup tungagut niguaqvikhaq angayuqanguyumut niguaqvikhaqlu malguknut tukliuyuk-angayuqamut NTI-kutni angmaqtuq uplumi.

 

Tamna angayuqaq malguklu tukliuyuk-angayuqamut inikhai niguaqtauniat tapkununga NTI-kut Katimayini Katimayiuyunut. Kinguagut niguaqtaqata, tapkuat NTI-kut Katimayit taihiniat niguaqtauyunut tuklikhak-angayuqamut uuktuqtut naliaknut havanganut Ikhivautalik tapkununga Nunavut Inuliginiqmut Pivaliayuligiyit Katimayit tamnaluniit Ikhivautalik tapkununga Inuit Angutikhaligiyit Uqautyit Katimayit.

 

Tamna niguaqnaup tungagut niguaqniq niguaqvikhaqlu atugakhalianguyut Tisaipa 6, 2010, tapkuatlu niguagutyaulat titiqatigut.

 

Pilaqtut uuktuqniqmik Kanatamiuni nunaqagialgit, ikitniqhamik 16-nik ukiuqaqlutik, atuliuqhimalutiklu malikhugit Nunavutagutinut Angigutit.

 

Niguagakhanut titigaqvit piyaulat talvangat Ataniuyuq Niguaqtitiniqmut Havaktimit, Nunalikni Kivgaqtiuyut Havaktinit, talvangatluniit NTI-kut qagitauyakkuvianit.

 

Pilaqtut uuktuqniqmik tunihiyalgit niguagakhaqhiuqniqmut titiqanik taphumunga Ataniuyuq Niguaqtitiniqmut Havakti qangiqniahaqtitlugu 5 uplukkut nunalikni upluqhiutagut talvani Nuvipa 5, 2010.

 

Uuktuqtut piyaqaqtut atuqpiaqtitniinik tapkuat niguagaqhaqhiugutit titiqat tuyutauniinik taphumunga Ataniuyuq Niguaqtitiniqmut Havakti piyauyakhainik. Niguagakhaqhiugutit titiqat piyaungitpata kiklikhagut, uuktuqataunahuangugaluaq pipkaqtitaulimaittuq uuktuqniq NTI-kut niguaqnini.

 

Uuktuqatauyut ahivaqhilat niguagakhaqhiugutimingnik titiqanik tikittiqlugu 5 uplukkut nunalikni upluqhiutagut talvani Nuvipa 8, 2010.