Pivalialigiyit Havakviit

Jose Kusugak tuniyauyuq taphuminga Elijah Menarik Akiyaq

(Nuvipa 22, 2010 — Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Nanminilgit Angayuqangulaktuq, Jose Kusugak tuniyauyuq taphuminga Elijah Menarik Akiyaq uplumi tapkunangat Kanatamiuni Tuhagakhaligiyit Kuapurisan.

Pigiaqhugu 1980-min talvunga 1990-mun Kusugak kivgaqtuiyuq qulinut ukiunut nunaliknut maniyauniqmik taphumunga Kivalliq (Keewatin) nunaliit avikhimaniani tapkununga CBC-kutnut. Pinguqhimaliqhuni Inungnut hivuliqtiuniq Angayuqanguniqmik tapkunani Nunavut Tunngavik Nanminilgit, Inuit Tapiriit Kanatami tatyalu tapkunani Kivalliq Inuit Katutyiqatigit.

“Jose nakugiyauyuq hivuliqtiuyuq; hivuliqpakhuni tapkununga Inungnut uqauhiptingnutlu. Kivgaqtuilgaqhuni CBC-kutni tapkunungauyuq Inuit Tuhagakhaligiyit Kuapurisan pigiaqtihimaplugitlu qaphit nutaat hunat havagutini Inuktitut. Mikhautakhatqiktuq havakpiaqniqmut takuyaqaqtaptingnik Inuit uqauhiinik.” uqaqtuq Okalik Eegeesiak, Angayuqanguyuq tapkunani Qikiqtani Inuit Katutyiqatigit.

Tamna Elijah Menarik Akiyaq atiliqhimayuq kinguagut Menarik tamna hivuliuyuq Inuktitut naalautikkut uqaqti. Menarik ukpiguhukhimayuq tapkuat Inuit tammaqtailiniinik atuliqpaliqtitniiniklu Inuit inuuhinut pinagiyauyut uqauhilu. Menarik pinahuaqtitihimayuq Inuktitut tapkuatlu Cree uqauhi naalautikugutauniinik.

“Jose atugumaqpiaqhimainaqtuq akhugutigiplugit uqauhiqnik. Itqaumayaga tapkuanititlugu Inuit Tapirisat Kanatami hivuliqnia pigiaqtitniinut atugaunginaqtukhanik ayikkiktumik titigaqniqmut havagutit Inuktitut. Ilihaqhimania hakugigutalu Inuktitut atuqniqattiaqhimayut tapkunani Nunavutagutinut pityuhinutlu. ITC-kutnilakhuni pivakhimayuq havaqatigini kavamatkut Qaplunaatut atuliqtittugitlu ihumaginia nunatagutikhanik nunaliptingnut Inuktitut.” uqaqtuq Charlie Evalik, Angayuqaq tapkunani Kitikmeot Inuit Katutyiqatigit.  “Uplumi, tunigutai nunliptingnut pipkagahuaqhugit kavamauyut uqauhigivaknitigut nunaliptingnut uqauhiptingnik piyaqaqpiaqtut huli, tuniyauyukhauqpiaqtuq taphuminga CBC-kut Menarik akiyaq.” Evalik iniqtigutigiya.