Pivalialigiyit Havakviit

NIRUAQTAUYUMAYUNIK TUGHIRAQTUT

NIRUAQTAUYUMAYUNIK TUGHIRAQTUT

Nunavut Tunngavikkut Timingat iqiittumik havattiayuktumiklu katimayighaqhiuqtut
tikkuaqtauyughaq talvunga (pingahunik ukiunik havakluni) Nunavunmi Avatiliqiyit
Katimayiinut (NIRB). Niruaqtauyumayut Inuinnauyughat titiraqhimalutik talvani
Nunavunmi Angirutinit, iniqniaqhimalugit inuit ihumagiyait, ilihimattiaqlugillu NIRBkut
Nunavunmilu Angirutait.
Naunaittiarumaguffi tunihiyaamiklu tughirautinik, hivayaqlugu:
Nunallaaqni Kivgaqtit havaktiat talvani nunallaaqnit
taamnaluuniit
NTI-kut Aullaqtittivallianiqmut Munaqtit Havaktiat Lucy Idlout talvani
(867) 975-4900 akiittukkulluuniit 1-888-646-0006
.
Tughirautinik tunihiyaamik umikvighaat February 28, 2019-mi.